नेपालीमा लेख्न मन पराउने, अरुको काम मा आफ्नो काम मिसाएर गरिरहेको एक नेपाली जसलाई कसैले मार्न न चाहेर बाचिरहेको, मेरा ब्लगमा ब्यक्त विचारहरू नितान्त व्यक्तिगत हुन् !!'B+ve'.

Thursday, March 21, 2013

सन्देस गयो गएन  सन्देस गयो गएन                      2061 5 23

r;Ss d"^" b"Vof] xf]nf
d"^"df ltd|f] dfof lyof] 
  ;a}lt/ c+Wof/f] lyof] .
dfq d]/f] %fof lyof]
s]n] /]^\of] Tof] b]v]g
/]^\g vf]Hbf klg %]s]g
d"^"df ltd|f] dfof lyof]
d g]kfnL lyP+
d"^"df g]kfnsf] dfof lyof] .
/]^|bf au]sf /utsf kljq enx?n]
zflGtsf ;Gb]z
To; b]zsf] nfuL lbg ;s]
g]kfn cfdfsf] qm)f s]lx xn"sf] x"g]lyof]
eof] ePg
;Gb]z uof] uPg
dnfO yfxf ePg
k"l/P+ d dnfO{ v/fgL kf/LPg
cfn} /xg] %" d g]kfnsf] nfuL
d]/f] &fp+ ;f/LPg
/]^Lg] d jfx]s Ps Ps P#f/nfO{
xftn] ltgn] %f]Psf %}gg\
lrxfg cem} kljq % xfd|f]
logsf xftsf kfgLn] wf]Psf %}gg\
;Gb]z lbG%f}+ b]zsf o"jf o"jltnfO{
jz u/ b]zd} ;]jf
xfdL xf+:g] %f}+
cem} /f]Psf %}gf}+ . 
                                        माधब प्रसाद कोइराला

No comments:

Post a Comment