नेपालीमा लेख्न मन पराउने, अरुको काम मा आफ्नो काम मिसाएर गरिरहेको एक नेपाली जसलाई कसैले मार्न न चाहेर बाचिरहेको, मेरा ब्लगमा ब्यक्त विचारहरू नितान्त व्यक्तिगत हुन् !!'B+ve'.

Thursday, May 9, 2013

पबित्र छ मातृ माया !!.. klaq  5 dft[ dfof ..
!
lxhf] cfh PsfGtdf,a;' h:tf] nfU5 .
PsfGtd} ltd|f] dfof,s;'+ h:tf] nfU5 ..
@
5f]/f 5f]/L k/ k/,afa' cfdf 3/ .
v]t jf/L d]nf kft,wfG5f} n/t/ ..
#
eG5g a[4 afa' cfdf , af]sL dg dfof .
b'M v ;'v dfofdf g}, x'G5 3fd 5fof+ ..
$
ldngdf ltg\sf d'xf/ , kmls| km"n km'N5 .
:g]x /; /;fP/ , x[bodf v'N5 ..
%
kljq 5 dft[ dfof , lkt[ :g]x uf9f .
;]jf ul/ ltg'{ k5{ , dft[ bz wf/f ..
^
afa' b'i6 ;Gtfgsf, x'Ggg s}n] klg .
cfdf ?lG5g\ ltg\s} lglDt,b'vL ;Gtfg egL ..
&
ldngdf ltg\sf d'xf/ kmls| km"n km'N5 .
:g]x /; /;fP/ , x[bodf v'N5 ..
*
kljq 5 dft[ dfof , lkt[ :g]x uf9f .
;]jf u/L ltg'{ k5{ , dft[ bz wf/f ..
(
afa' b'i6 ;Gtfgsf , x'Ggg s}n] klg .
cfdf ?lG5g ltgs} lglDt , b'v kfP elg ..
!)
5f]/f 5f]/L x'ls{ a9L , hfG5g\ k/ k/ .
a[4 cfdf afa' dfq , a:5g yf]qf] 3/ ..
!!
;gftg rng xf], dfG5g ;a} lgsf] .
;'k'qn] e?g 3/ , lnpg c;n l;sf] ..
!@
s'l9P/ dg df/L , g dfg'g b'Mv .
;Gtfg / afa' cfdf , kfpg ;an] ;'v ..

माधब प्रसाद कोइराला 

No comments:

Post a Comment